Algemene Voorwaarden Joyce Beckker

1. ALGEMEEN

1.1 Joyce Beckker van het bedrijf Joyce Beckker (waar tevens Life without Grace onder valt) is auteur/coach/trainer en op geen enkele wijze medisch of geneeskundig onderlegd. Joyce is GEEN arts, stelt geen diagnose en aanvaardt hieromtrent dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

1.2 Energetisch behandelaars/therapeuten en auteurs nemen nooit de plaats in van bijvoorbeeld artsen, fysiotherapeuten etc. en zijn ook geen vervanging voor de gezondheidszorg.  Een boek, (online) sessie, workshop, (pilot)programma, traject, training, cursus of opleiding garandeert geen (blijvende) verandering van de fysieke, mentale, emotionele en/of spirituele gesteldheid van mens noch dier.

1.3 Ieder persoon blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij met de informatie en adviezen doet die Joyce Beckker doorgeeft aan de klant of lezer.

1.4 Noch het bedrijf Joyce Beckker als de persoon Joyce Becker is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de klant na het lezen van haar boek, een (online) sessie, workshop, traject, (pilot)programma, training, cursus of opleiding met de opgedane informatie en kennis doet.

1.5 Onder een sessie wordt verstaan alle (online) sessies die 1 op 1 zijn, zoals een training, visualisatie, healing en coaching. Dit kan zijn ‘live’ in de praktijk, via zoom, via skype of via telefoon. Onder een workshop wordt verstaan alle (online) trainingen, cursussen, programma’s en bijeenkomsten. Onder een (pilot)programma wordt verstaan een combinatie van sessie(s) en workshop(s)/trainingen, een van tevoren afgesproken aantal sessies, of van tevoren afgesproken aantal workshops en trainingen. Onder een opleiding of training wordt verstaan een combinatie van sessie(s), workshops en/of trainingen en een van te voren afgesproken aantal live-dagen en modules.

1.6 Joyce Beckker is niet verantwoordelijk voor eventuele verbetering of genezing. Ieder persoon die haar boek leest of een sessie krijgt is zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen en de gevolgen die kunnen optreden.

1.7 Joyce Beckker garandeert niet dat met het lezen van haar boek of het volgen van een (pilot)programma, workshop, traject, training, cursus, opleiding en/of coaching- of (healing)sessies het beoogde resultaat zal worden bereikt.

1.8 De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Het succes van een sessie/workshop/traject/ (pilot)programma/training/opleiding is mede afhankelijk van de inspanning van de klant.

1.9 De overeenkomst tot het volgen van een (online) sessie/workshop/traject/ (pilot)programma/training/cursus of opleiding wordt aangegaan voor een bepaalde tijd tenzij anders overeengekomen. Na het verstrijken van de overeengekomen termijn eindigt de overeenkomst van rechtswege.

1.10 De klant dient het gehele traject, (pilot)programma, de training, cursus of de opleiding af te nemen. Deze is enkel effectief als het door de klant volledig wordt doorlopen en wordt afgemaakt.

1.11 De overeenkomst tot het volgen van een traject, (pilot)programma, training of opleiding kan niet tussentijds worden opgezegd. Indien de klant deze niet (meer) volgt, dient de klant wel alle (resterende) termijnen te voldoen, tenzij de klant deze niet meer volgt door toedoen van Joyce Beckker.

1.12 Fysieke bijeenkomsten vinden plaats op een vooraf door Joyce Beckker bepaalde locatie. Gedurende een traject, (pilot)programma, training, cursus of opleiding behoudt Joyce Beckker het recht om van locatie te veranderen mits deze gelegen is op uiterlijk 25 kilometer van de oorspronkelijke locatie.

2. AANMELDINGEN

2.1 Aanmelden voor een (online) sessie/workshop/traject/training/(pilot)programma/cursus of opleiding kan via www.joycebeckker.nl, www.lifewithoutgrace.nl, via joyce@joycebeckker.nl, via een persoonlijk bericht aan Joyce Beckker in Facebook, LinkedIn, via een bericht via de Facebook site en LinkedIn groep van Joyce Beckker, of via berichten van andere social media die gelinked zijn aan Joyce Beckker en Life without Grace.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanmelding via www.joycebeckker.nl, via www.lifewithoutgrace.nl, via joyce@joycebeckker.nl, via een persoonlijk bericht aan Joyce Beckker in Facebook of LinkedIn, via een bericht via de Facebook site en LinkedIn groep van Joyce Beckker, of via berichten van andere social media die gelinked zijn aan Joyce Beckker en Life without Grace.

2.3 Door aanmelding wordt de klant, deelnemer of student verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

2.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandige ondernemers.

3. BETALING

3.1 Betalingen dienen contant, via iDEAL of via rechtstreekse overboeking op de rekening van Joyce Beckker te geschieden (zie 3.6), tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Het verschuldigde bedrag dient te allen tijde voorafgaand aan de koop van een boek of kaartset of voor aanvang van een (online) consult, sessie, workshop, (pilot)programma, training, traject, cursus of opleiding op rekening van Joyce Beckker te zijn bijgeschreven met vermelding van uw naam en de desbetreffende dienst of product, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven.

3.2 Een individuele ‘live’ sessie in de praktijk kan ook contant worden voldaan.

3.3 Indien een (online) consult, sessie of workshop wegens onvoorziene omstandigheden vanuit Joyce Beckker geen doorgang kan vinden, wordt een nieuwe afspraak gemaakt of anders de reeds door de opdrachtgever verrichte betaling gerestitueerd.

3.4 Voor overige bedrijven, instellingen, etc. geldt een vergoeding overeenkomstig met het overeengekomen te volgen traject, (pilot)programma, training, cursus of opleiding.

3.5 De prijzen zijn in euro’s en exclusief de wettelijke BTW. Dit geldt zowel voor ondernemers als voor particulieren.

3.6 IBAN: NL66 KNAB 0256 5645 90t.n.v. Joyce Beckker.

3.7 Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Herinneringen dienen binnen 5 dagen te worden voldaan.

3.8 Wanneer mondeling dan wel schriftelijk is afgesproken om in termijnen te betalen, is de klant/deelnemer die de dienst afneemt en in termijnen betaalt, verplicht om alle termijnen te betalen, inclusief mogelijke extra administratieve kosten, ook al wordt er eerder gestopt met een traject, (pilot)programma, training, cursus of opleiding.

4. LEVERING EN VERZENDING PRODUCTEN, TRAININGEN EN DOWNLOADS

4.1 Sublicentie op digitale producten / trainingen / cursussen, opleidingen en downloads is non-exclusief, niet-overdraagbaar, niet sub-licenseerbaar en beperkt.

4.2 Na betaling ontvangt klant binnen 1 (één) werkdag de benodigde inloggegevens voor het lesmateriaal en links naar downloads.

4.3 Fysieke producten zoals boeken en kaartsets worden binnen 2 (twee) werkdagen via Postnl verstuurd als brievenbuspost. Klant ontvangt een track and trace code om de verzending en levering bij te houden.

4.4 Indien het bestelde product onverhoopt niet voorradig is, ontvangt klant hiervan direct na betaling bericht met de dan geldende leveringstermijn. Mocht deze langer zijn dan 3 (drie) werkdagen, behoudt klant het recht de koop te annuleren en ontvangt klant het betaalde bedrag binnen 2 (twee) werkdagen retour.

4.5 Levering en verzending vindt plaats aan en naar Nederland en België

5. ANNULERINGSVOORWAARDEN

5.1 Het is niet mogelijk om een (online) consult of sessie voor een coaching, training, healing of visualisatie op afstand te annuleren.

5.2 Annuleert u binnen 24 uur voor een sessie, dan betaalt u het volledige bedrag. Voor die tijd is annuleren kosteloos.

5.3 Annuleert u meer dan 21 dagen voor het begin van een workshop,  traject, (pilot)programma, training of opleiding, dan krijgt u het bedrag minus € 35,= administratiekosten terug.

5.4 Annuleert u meer dan 14 dagen voor het begin van een workshop, traject, (pilot)programma, training, cursus of opleiding, dan krijgt u 50% van het bedrag minus € 35,= administratiekosten terug.

5.5 Annuleert u minder dan 14 dagen voor de aanvang van een workshop, traject, (pilot)programma, training, cursus of opleiding, dan vindt er geen restitutie plaats.

5.6 Opzeggingstermijn gaat terugrekenend in vanaf de startdatum van de workshop, het traject, het (pilot)programma, de training, de cursus of opleiding,

5.7 Opzeggingen worden alleen via de mail geaccepteerd.

5.8 Verschijnt u bij een gratis (online) sessie zonder afmelding niet of niet op tijd, dan vervalt uw recht op een nieuwe gratis sessie.

5.9 Indien een traject, (pilot)programma, training, cursus of opleiding start met een VIP-dag en de klant aan het einde van deze VIP-dag geen vertrouwen heeft in het vervolgproces, wordt de gedane investering minus het tarief van de VIP-dag exclusief BTW terugbetaald en eindigt hiermee de samenwerking. Het verzoek tot ontbinding dient voorafgaand aan de afsluiting van de VIP-dag te zijn ingediend.

6. AUTEURSRECHT

6.1 Zonder schriftelijke toestemming van Joyce Beckker is het niet toegestaan delen uit haar boeken en eventueel verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden. Dit uitsluitend ten eigen behoeve van de klant/deelnemer zelf gebruikt worden.

6.2 Het maken van geluids- en beeldmateriaal tijdens een (online) sessie/workshop/traject/training/cursus of opleiding door klant of derden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van Joyce Beckker.

7. BIJZONDERE BEPALINGEN

7.1 Joyce Beckker werkt niet met klanten met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen of waarvan dit bekend is.

7.2 De klant dient van tevoren te melden dat zo’n reactie mogelijk is. Joyce Beckker is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van deze informatie.

7.3 Joyce Beckker behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een sessie/workshop/traject, (pilot)programma, training, cursus of opleiding belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van eventuele overige klanten/deelnemers, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelname kosten onverlet.

7.4 Wanneer een klant besluit om tijdens een sessie/workshop/traject/(pilot)programma, training/cursus of opleiding op eigen initiatief te vertrekken is hij/zij dit verplicht te melden aan Joyce Beckker en is restitutie van de betaling uitgesloten.

7.5 Een klant/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van eventuele andere klanten/deelnemers of de gebouwen en/of faciliteiten waar een sessie/workshop/traject, (pilot)programma, training, cursus of opleiding gehouden wordt.

Joyce Beckker

Zegge, september 2021

×

 

Hoi!

Klik op mijn naam en stel je vraag via WhatsApp. Ik reageer overdag meestal binnen enkele uren.

× Kan ik je helpen?